Home » รู้จักกับ FOOD FOR GOOD การให้ที่ไม่จบแค่มื้ออาหาร

รู้จักกับ FOOD FOR GOOD การให้ที่ไม่จบแค่มื้ออาหาร

18 April 2022


ปัจจุบันเด็กไทยเกือบ 3 ล้านคน กำลังเผชิญปัญหาภาวะโภชนาการขาดหรือเกิน เนื่องจากได้รับโภชนาการที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ส่งผลกระทบด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลที่ยังขาดแคลนอาหารดีๆ ที่มีคุณภาพเพื่อการบริโภค โครงการ FOOD FOR GOOD จึงเกิดขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นในการขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพราะเชื่อว่าการมีโภชนาการที่ดีคือรากฐานของการเจริญเติบโต ผ่านแนวคิดหลักที่เรียกว่า “4 GOOD”

  • GOOD FOOD: ระดมทรัพยากรเพื่อจัดสรรมื้ออาหารที่มีสารอาการครบถ้วน และมีปริมาณเพียงพอต่อการเจริญเติบโต
  • GOOD KNOWLEDGE: เสริมความรู้ด้านโภชนาการให้โรงเรียนสามารถจัดการอาหารและโภชนาการได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งส่งต่อความรู้ให้ครูในรุ่นต่อๆ ไป
  • GOOD FARM: สร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยด้วยการส่งเสริมเรื่องเกษตรและพัฒนาระบบน้ำดื่มมาตรฐาน เพื่อโภชนาการที่ดีของเด็กในโรงเรียน
  • GOOD HEALTH: ติดตามผลภาวะโภชนากาอย่างใกล้ชิด กับกลุ่มเด็กที่มี “ภาวะทุพโภชนาการ” และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง พร้อมทำงานเชื่อมต่อกับสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้เด็กๆ ได้รับโภชนาการที่ถูกต้อง และมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กๆ ในโครงการ FOOD FOR GOOD ให้ได้รับโภชนาการที่ดีได้ ผ่านการพรีออเดอร์กระเป๋าผ้า Rabbit’s Tale: WFA Summer Collection 2022 ทาง LINE SHOPPING https://shop.line.me/@bdx5211d  ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 15 April 2022

[รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนแคมเปญเพื่อพัฒนาโภชนาการเด็กร่วมกับโครงการ FOOD FOR GOOD]