Home » TQM INSURANCE BROKER


TQM INSURANCE BROKER

Objective

สร้าง Website เพื่อรองรับให้กลุ่มเป้าหมาย สามารถเห็นการเปรียบเทียบราคา และเกิด Call to action

ในงานติดสินใจซื้อสินค้า

Challenge

User Research กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการซื้อประกัน ว่าจริงๆ แล้วต้องการรับข้อมูลประเภทไหน

เพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อประกัน Online

What We Do

– User Target Research

– UX/UI Design

– Front -end Development